Posthistoria

Posthistoria – Svensk Utrikes Taxa 1636 – 1855

Ett försök gjorts att översätta och sammanfatta de Postverkets cirkulär som behandlar svenska taxor till utlandet perioden 1636 – 1855

Svenska taxor till främmande länder är svårtillgängliga. I Facit Postal finns uppgifter från 1875 och framåt, dvs UPU perioden. Vissa uppgifter från perioden 1855-1875 förekommer i Postal, men i grovt förenklad form. Dock finns ett utmärkt verk i ämnet för perioden 1855-1895: Bjäringer, Stone och Billgren. Denna bok är tyvärr svårtillgänglig men finns på Postmuseum. Kvar återstår då perioden 1636-1855, där det mig veterligen inte finns litteratur utgiven på vare sig svenska eller något annat språk. Det finns utländska böcker som skildrar delar av denna period, t.ex. Ivar Sundsbøs intressanta bok ”Norske brev før 1855”, eller Harry Snarvolds böcker i samma ämne.

Alldeles nyligen har det släppts Exponat serien från Sveriges FilatelistFörbund, där man hittar Kersti och Bertil Larssons fantastiska samlingar: Posthistoria och Lösen, med många relevanta upplysningar. På postmuseum finns även där berömda samlingar avkopierade, bl.a. Gunnar Nilssons exponat ”Swedish Letter Mail to foreign Destinations from the 18th Century to UPU”.
Ytterligare internationella böcker skulle kunna läggas till listan över böcker med intressanta upplysningar.

Dock saknas böcker om utrikes porton av det slag som Lennart Ivarsson skrivit om svenska inrikes porton: 1786-1830 resp 1830-1855.

 Tack vare en donation av Kersti och Bertil Larsson finns nu deras under 20 år ihopsamlade material om Svenska Postens Cirkulär m.m. i kopierat skick på Postmuseum. Kopiesamlingen har fått namnet KPST: ”Kopiesamling för Svenskt Postalt Tryck”. Filatelister har stor anledning att vara tacksamma för denna insats, liksom för en insats av en av våra egna klubbmedlemmar, numera tyvärr avliden, George Sund. Han har egenhändigt kopierat det Larssonska materialet så att dessa original nu finns till allmänt beskådande på Postmuseum.

För att få tillgång till detta material måste dock den posthistoriskt intresserade personligen infinna sig på Postmuseum. Vad gäller just de Utrikes taxorna och annan relevant information som berör utrikes förhållanden, t.ex. transitporto  m.m återstår en hel del arbete innan informationen blir tillgänglig, även efter ett personligt besök på Postmuseum. Cirkulären är ibland författade medelst en gammaldags kanslisvenska och typsnittet kan också ställa till problem.

Ett enkelt försök att sammanställa de postens cirkulär som berör utrikes förhållanden har gjorts. Postens cirkulär har sammanställts, översatts och förenklats. Mycket komplicerade och långa taxor har förkortats genom att endast medtaga de städer och länder som ansetts mest intressanta. Cirkulärens innehåll har sammanfattats efter bästa förmåga.

För er som saknar information eller undrar hur den exakta formuleringen i respektive cirkulär var utformad hänvisas till originalcirkulären.

Arbetet är fortfarande pågående, varför uppdateringar under året kommer att ske.Bl.a. saknas många relevanta cirkulär i förteckningen.

Utrikes Taxor 1636-1855