PKP Stämplar

PKP stämplar, försök till dokumentation av stämplar och typer samt svårighetsgradering

Ett försök gjorts att systematisera PKP stämplarna, detta bristfälligt dokumenterade område.

Då det förefaller som ingen kan eller vill gradera PKP stämplarna i svårighetsgrad har här ett försök gjorts att på teoretiska grunder utifrån järnvägslinjens storlek och antalet år som stämpeln varit i bruk åsätta varje förekommande variant ett gradtal ( 1 lättast upp till 10 svårast ).

Uppgifterna i de reviderade tabellerna baseras i grunden på min egen järnvägsstämpelsamling. Mina stämpeldata har sedan kompletterats med hjälp av Göte Silver’s, Märsta omfattande samling som är uppbyggd så att varje stämpel och typ så långt varit möjligt representeras för varje år som den varit i bruk. Göran Heijtz, Nova mycket stora lager av järnvägsstämplar har sorterats och kompletterande data liksom stämplarnas frekvens noterats. Detta gäller 10000-tals brev/vykort och 100000-tals stämplar på lösa frimärken och klipp. Vidare har samlingar med järnvägsstämplar på Postmuseum studerats och kompletterat ovanstående data. Germund Johansson, Hovås och Jan Bengtsson, Mölndal har även medverkat genom eget omfattande material och av verifierade kända uppgifter. Slutligen har flera andra samlare av järnvägspost och hemort kontaktats och bidrag noterats.

Sammanfattningsvis baseras uppgifterna över kända nummer, littera, typer liksom ”känd år” uteslutande på stämplar som verkligen existerar som riktiga avtryck på frimärken/brev/helsaker/vykort. Genomgång har även gjorts av Postmuseets material som gäller stämplarnas tillverkning/leverans/skrotning. Separat finns förteckning över dessa uppgifter ( finns endast för åren ca 1925-1968 ).Då stämpel tillverkats eller skrotats men inga stämpelavtryck är kända anges detta i tabellerna.

Svårighetsgraden för varje stämpel anges i skala 1-10 där 10 är svårast och 1 är mycket rikligt förekommande stämpel. Uppdelning har gjorts för medaljong och bandmärken. Svårighetsgraden baseras på kända frekvenser samt en invägning av hur lång tid som respektive stämpel varit i bruk samt av järnvägslinjens sträckning och storlek på trafiken ( jämför t.ex. Julpostkupeerna som endast varit i bruk ett fåtal dagar runt Jularna ).

Resultatet av ovanstående kan studeras i Facit Postal VII. Nedanstående länk kommer innehålla de senaste forskningsrönen och kan alltså ses som en ständigt pågående uppdatering av Facit Postal. Några priser redovisas dock ej, för dessa hänvisas till Facit Postal VII.

De olika kolumnerna avser:

  1. PLK stämpel nummer
  2. Littera, tom ruta avser nummer utan littra
  3. Stämpeltyp (se stämpelhandboken 1952 eller Oscarianerna, här användes 1-5 istf I-V )
  4. Normalstämpeltyp
  5. Årtal som stämpelavtryck är kända. Fattas ett fåtal år noteras detta inte. Kända avbrott noteras
  6. Svårighetsgrad Oscar. Gradering 1-10, där 1 är vanligt förekommande och 10 är mycket sällsynt.
  7. Svårighetsgrad medaljong, d:o.
  8. Svårighetsgrad bandmärken, d:o
  9. Järnvägssträckning för resp. nummer med användningstider enligt tidtabeller för järnvägsposten. Är avtryck kända utanför dessa uppgifter anges detta inom parentes.
  10. Revision

 

För att kunna studera nedanstående lista krävs att Acrobat Reader är installerad på datorn. Detta är en gratisprodukt som kan nedladdas från Adobe. Tryck här om du vill ladda ner programmet. Observera att storleken är hela 9Mb, varför det oftast är bättre att erhålla programmet på CD-skiva via en PC-tidning. Nästan alla persondatorer har detta program installerat från början.

PKP stämplar inklusive stämplarna efter 12/5 68, dvs tiden tom 1996

Bilder på PKP stämpeltyper (jpg 394 Kb, bra kvalitet)
Bilder på PKP stämpeltyper (gif 729 Kb, bra kvalitet)

(Det kan ta flera minuter att ladda ned dokumenten)

Självklart är jag mycket intresserad av att kunna komplettera min samling med svåra stämplar.

Bernt Ling
Eldhusgatan 8
724 81 Västerås
021-351995